Co je to smlouva o smlouvě budoucí a jak funguje?

Smlouvy, Ostatní

Smlouva o smlouvě budoucí je důležitý mezikrok u obchodních transakcích nebo i v pracovně-právních vztazích. V této smlouvě se strany pouze předběžně domlouvají na uzavření budoucí smlouvy o nějakém konkrétním závazku. Takovým závazkem je zde tedy jen to, že strany v určité době smlouvu uzavřou. Pokud tato doba není dohodnutá, platí, že se budoucí smlouva uzavře během jednoho roku od podepsání smlouvy o smlouvě budoucí. Povinnost budoucí smlouvu podepsat, závisí na tom, že se okolnosti domluvené ve smlouvě o smlouvě budoucí na tolik nezmění, aby uzavření budoucí smlouvy nebylo možné požadovat. Tento institut je upraven v § 1785 – § 1788 občanského zákoníku.

Podobné články

Ostatní

Porušení dobrých mravů

Porušení dobrých mravů Smlouvy, Trestní právo, ostatní, Právní odpovědnost, ostatní § 2909 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku zakotvuje povinnost škůdce nahradit škodu poškozenému,

Read More »