Porušení dobrých mravů

Smlouvy, Trestní právo, ostatní, Právní odpovědnost, ostatní

§ 2909 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku zakotvuje povinnost škůdce nahradit škodu poškozenému, pokud mu ji způsobil porušením dobrých mravů. Vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného. Takové právní normy mají umožnit spolužití lidí mezi sebou. Institut dobrých mravů je jednou z nejstarších právních zásad, který byl již v římském právu chápán ve smyslu zachování pravidel slušnosti převzatých od předků. V našem právním řádu dobré mravy jako měřítko pro posouzení lidských činů dávají možnost přizpůsobovat sankce měnícím se společenským poměrům. Příkladem nemravného chování je třeba takové jednání, které je již společenský odsuzováno, avšak není ještě zachyceno v právním předpisu. Výše uvedené ustanovení můžeme tedy vnímat jako dynamický prvek v úpravě náhrady újmy, k povinnosti újmu nahradit je však nutné úmyslné zavinění, které se musí vztahovat k jednání, újmě i příčinné souvislosti.

Podobné články

Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »