Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Trestní právo, Vazba

pexels-rodnae-productions-6064890

V úterý 11. dubna museli hasiči zasahovat v areálu Jezdecké a pony školy Praha 7. I přes jejich profesionální a pohotový zásah, díky kterému dostali plameny pod kontrolu do třiceti minut, jak uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka pro časopis Blesk, vznikla na majetku jezdecké školy škoda ve výši 3,5 milionu korun českých.

Zanedlouho ode dne, kdy požár vypukl, se povedlo podezřelého vypátrat, obvinit a následně bylo rozhodnuto o tom, že bude vzat do vazby. Aby mohlo být rozhodnuto o tom, že někdo půjde do vazby, musí být splněny poměrně striktní podmínky a taktéž musí existovat vymezené důvody, pro které se vazba ukládá.

I když má případ žháře z Prahy 7 široké mediální pokrytí, nikde se nemůžeme dočíst právě to, které skutečnosti podle orgánů odůvodňují potřebu izolovat podezřelého ve vazbě. Jaké jsou tedy důvody a základní podmínky, které musí být naplněny, aby se orgány činné v trestním řízení mohly usnést, že se půjde obviněný na chvíli „zchladit“ do vazební cely?

Podmínka zahájení trestního stíhání

Úplně základní podmínkou, která musí být při rozhodování o vazbě splněna, je skutečnost, že je proti podezřelému zahájeno trestní stíhání, a ten je tedy v rámci trestního procesu v pozici obviněného. Jak jsme zmínili výše, tato podmínka je splněna, neboť policie již muže stihla obvinit ze dvou trestných činů.

Nemožnost vzetí do vazby v trestním stíhání pro méně závažné činy

Podle trestního řádu existuje jedna velmi důležitá výjimka, kdy nelze obviněného vzít do vazby i když už proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. Vzít do vazby nelze osobu, která je obviněna z méně závažných trestných činů. Co to jsou podle zákona méně závažné trestné činy, pro které nelze o vazbě uvažovat?

Prvně se bude jednat o ty úmyslné trestné činy, za které nehrozí více než dva roky vězení.

Druhou skupinou pak budou nedbalostní trestné činy, za které nehrozí více než tři roky vězení.

Dopustil se žhář z Prahy 7 natolik závažných trestných činů, aby se do výše uvedené výjimky nevešel, a mohlo tedy být rozhodnuto o jeho vazbě?

Zde se nám začíná problém lehce komplikovat, protože byl podezřelý obviněn z trestného činu poškození cizí věci, za který by normálně hrozil „pouhý“ jeden rok za mřížemi. Rovněž bychom v usnesení o zahájení trestního stíhání nalezli i obvinění z druhého trestného činu, kterým je týrání zvířat, za který by bylo možné uložit trest odnětí svobody až ve výši tří let. Z prvního pohledu na věc tedy není zjevné, zda se výjimka uplatní nebo ne.

K rozklíčování této otázky nám pomůže právní literatura, která říká, že pokud je obviněný podezřelý ze spáchání více trestných činů najednou, tak se ustanovení o výjimce neuplatní a tím pádem bude možné rozhodovat o vzetí do vazby. Pomocnou ruku nám také dává mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 7 Iva Kaňáková, která pro kanál iDnes konstatovala, že v případě odsouzení pachateli hrozí až šestileté vězení.

Obecné důvody pro vzetí do vazby

Dostáváme se k poslední důležité otázce, kterou představuje určení důvodu pro vzetí osoby do vazby. Při této příležitosti si vzpomeňme na známou presumpci neviny, která nám říká, že do té doby, dokud není osoba odsouzena, hledí se na ni jako na nevinnou. Toto pravidlo neprolomí ani obvinění ze strany pražských detektivů, neboť se pro prolomení presumpce neviny vyžaduje právě až odsouzení, které vzejde z rukou soudce.

Je tedy jasné, že „relativně nevinného“ nemůžeme jen tak svévolně omezovat na jeho svobodě a izolovat ho od okolního světa ve vazební cele, aniž bychom pro to měli spravedlivý důvod.

Náš trestní řád rozeznává konkrétně tři druhy vazeb, které mají svá jména právě podle důvodů, pro které o nich lze rozhodnout. Jedná se o vazbu a) útěkovou; b) koluzní a c) předstižnou.

a) útěková vazba

Jak název napovídá, útěková vazba bude zpravidla ukládána v případech, kdy existuje reálná obava, že obviněný uprchne, bude se skrývat nebo se bude obecně snažit vyhýbat trestnímu stíhání. Může se jednat například o případy, kdy si pachatel po trestném činu začne opatřovávat falešné cestovní doklady, které má v úmyslu následně využít právě za účelem, aby utekl do ciziny a nemusel se tak postavit před soud.

b) koluzní vazba

Koluzní vazba svým názvem moc nápovědy neposkytne. Jedná se však dost možná o nejzajímavější typ vazby, neboť tato se ukládá takovým obviněným, u kterých hrozí, že budou působit na svědky nebo spoluobviněné, nebo u kterých hrozí, že budou jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání.

Může se tak jednat o romantické filmové případy, kdy se dopustí trestného činu osoba ze zločineckého gangu, která by v budoucnu měla úmysl případné svědky jednou provždy umlčet.

Nevyžaduje se však pouze působení na jiné osoby. Klasickým případem, který může naplňovat důvod pro uložení koluzní vazby, je ničení listinných důkazů, které kupříkladu dosvědčují, že někdo spáchal podvod, zpronevěru a podobně. I zde si můžeme představit filmového hrdinu, který okamžitě po tom, co byl vyrozuměn o zahájení trestního stíhání, začne horoucně skartovat a pálit inkriminující dokumenty.

c) předstižná vazba

Předstižná vazba, jako poslední typ vazby, který náš právní řád připouští, bude aplikován na případy, kdy existuje reálná hrozba toho, že pachatel bude i nadále páchat svou trestnou činnost.

Může se v tomto případě jednat právě o vášnivého žháře anebo o zabijáka, který byl přistižen při pokusu o spáchání trestného činu vraždy a lze se domnívat, že by se mohl na svobodě pokusit o dokonání svého úkolu.

Závěrem

Již výše bylo zmíněno, že na internetu nelze dohledat, z jakého přesně důvodu byl podezřelý žhář vzat do vazby. Stejně tak nebylo zveřejněno odůvodnění, které by jasně stanovovalo, v jakých přesně skutečnostech lze spatřovat onu důvodnou obavu, že bude obviněný v budoucnu postupovat takovými způsoby, jež by narušovaly průběh trestního řízení podle výše uvedených vazebních důvodů. Závěrem dodejme, že v jezdeckém areálu za poslední dobu hořelo vícekrát a zároveň není vyloučeno, že by se tak dělo přičiněním téže osoby.

O jakém z výše uvedených druhů vazby bylo podle vás v dané věci rozhodnuto? A myslíte si, že je žhář ve vazbě správně a v souladu se zákonem? Dejte nám vědět co si myslíte do komentářů nebo nám napište soukromou zprávu.

Dominik Brož

Student PFUK

Podobné články

Adopce a náhradní péče

Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost Rodina, Manželství, Adopce a náhradní péče, Výživné, Nezletilý Základní náhled na rodičovskou odpovědnost Podle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, rodičovská

Read More »
Jaké jsou sankce?

Co je to výjimečný trest?

Co je to výjimečný trest? Trestní právo, Jaké jsou sankce? Jako nejvyšší možnou sankci za trestný čin u nás lze uložit tzv. trest výjimečný. Jeho

Read More »
Co je ještě legální?

Co je to trestný čin opilství?

Co je to trestný čin opilství? Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Za trestný čin jste odpovědný i pokud jste ho spáchali pod vlivem omamných látek.

Read More »