Jak můžeme definovat výživné?

Rodina, Manželství, Výživné

Pojem výživné není v zákoně obecně definován, avšak často je charakterizován jako majetkový soubor věcí a jiných právních předmětů, ocenitelnými penězi, který poskytuje jedna osoba druhé, aby uspokojovala její životní potřeby. Výživné nebo-li alimenty nejčastěji představuje peníze, kterými rodič povinně přispívá na potřeby svého dítěte, pokud není schopno se samo živit. Podle našeho nového občanského zákoníku platí, že mezi rodiči a dětmi je vzájemná vyživovací povinnost, která je však i mezi ostatními příbuznými a manžely. Nelze tedy chybně tvrdit, že výživné funguje pouze tak, že rodiče jej vyplácí dítěti, pojem výživného je mnohem širší. 

 

Podle § 613 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se právo na výživné nepromlčuje, jelikož samotné neuplatnění práva na výživu po delší dobu nepůsobí odpadnutí důvodů, pro něž zákonodárce vyživovací povinnost mezi určitými kategoriemi osob zakotvil.

Podobné články

Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »
Adopce a náhradní péče

Adopce dětí homosexuálními páry a jejich právní ochrana

Adopce dětí u homosexuálních párů je možná, jejich právní ochrana však v komparaci s heterosexuálními páry není rovná. Homosexuálové jsou často nuceni český právní systém v tomto ohledu obcházet – v zájmu ochrany jejich rodiny a tato problematika se pak přesouvá do jakési šedé zóny práva.

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »