Základní náhled na problematiku rozvodů

rodina, manželství, rozvod

Úvod

V Česku se míra rozvodovosti dlouhodobě pohybuje okolo 45 %. Říká se tedy, že téměř každé druhé manželství se u nás rozvede. Takový způsob zániku manželství může představovat obtížné životní období. Obzvláště problematickým se pak lehce stane pro někoho, kdo se v něm nevyzná a nemůže si dovolit kvalitní pomoc specializovaného advokáta. Pokud o něm někdo uvažuje, měl by vědět co nejvíce a mít celý komplexní proces pod kontrolou. Jaké jsou náležitosti rozvodu a jaké jsou jeho druhy?

Právní rámec

Nejprve je vhodné si uvědomit, jaký je jediný právní důvod pro rozvod manželství. Náš právní řad nepřipouští rozvod manželství, pokud není splněna podmínka tzv. kvalifikovaného rozvratu manželství. Ten je definován podle § 755 odstavce 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, který stanoví, že manželství může být rozvedeno, pouze pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Samotné manželství může také zaniknout například smrtí jednoho z manželů nebo prohlášením manžela za mrtvého. Pro účely zániku manželství jeho rozvodem je však stěžejní výše definovaný kvalifikovaný rozvrat.

Rozvod a jeho druhy

Manželský sňatek se uzavírá před pověřenou státní institucí nebo před církvemi, které mohou budoucí manželské páry oddávat. I přes tuto možnost počáteční volby stát umožňuje rozvod manželství výhradně prostřednictvím soudu.

Český právní řád rozeznává dva základní druhy rozvodu a jeden raritní. Jedná se o rozvod sporný a nesporný. Pokud se manželé jsou schopni relativně hladce dohodnout na podmínkách tohoto způsobu zániku manželství a oba s ním souhlasí, hovoříme o druhé z variant – tedy o rozvodu nesporném. Soud v takovém případě může poměrně rychle manželství rozvést. Musí však být splněny zákonem stanovené podmínky. Naprosto základní z nich je oboustranný souhlas manželů. Ustanovení § 757 občanského zákoníku dále stanoví, že je nutné, aby manželství trvalo déle než jeden rok a partneři spolu déle než šest měsíců nežili. U tohoto ustanovení však podmínka, která říká, že spolu manželé nesmí po dobu delší než šest měsíců žít, nesměřuje na prosté fyzické sdílení bydliště. Toto ustanovení sleduje poněkud vyšší hodnoty, a vykládá se proto tak, že je důležité, aby manželé po dobu delší šesti měsíců netvořili manželské či rodinné společenství. Nehraje tak roli, pokud bydlí v jedné domácnosti, ale naopak je stěžejní, aby spolu nevedli partnerský život – nežili jako ucelená rodina. Dále jsou podmínkami pro rozvod nesporný dohoda o úpravě poměrů nezletilého dítěte, pokud takové dítě spolu mají, a dohoda ohledně úpravy majetkových poměrů. Finální podmínkou je předložení dohod a dalších potřebných dokumentů v písemné formě soudu.

Sporný rozvod

Oproti nespornému rozvodu, který bývá vyřešen rychleji a manželé nemají větší problémy s dohodou ohledně podmínek, je sporný rozvod charakteristický tím, že ke konsensu rozvádějících se manželů není možné dojít snadno. Častokrát se soudní síň, ve které se manželství ukončuje tímto stylem, změní ve válečné pole. V takovém případě je řízení zpravidla složitější, a pokud jste jeho účastníkem, tak je nanejvýš vhodné pověřit svým zastupováním zkušeného advokáta. Zapojen do jednání je více i samotný soud, neboť musí aktivně rozhodovat o podmínkách rozvodu.

Rozvod ztížený

Třetím druhem rozvodu manželství je rozvod ztížený, ve kterém jeden z partnerů nesouhlasí s rozvodem, většinou z toho důvodu, že se domnívá, že rozvod manželství by mu vážně zkomplikoval jeho budoucí život. Jedná se o spíše výjimečný případ, který rozebereme v jiném článku.

Zeptejte se nás

Pokud máte zájem zjistit o způsobech ukončení manželství a jak probíhají více, tak nám neváhejte položit svůj dotaz. Náš tým Vám na něj rád odpoví.

Podobné články

Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »
Adopce a náhradní péče

Adopce dětí homosexuálními páry a jejich právní ochrana

Adopce dětí u homosexuálních párů je možná, jejich právní ochrana však v komparaci s heterosexuálními páry není rovná. Homosexuálové jsou často nuceni český právní systém v tomto ohledu obcházet – v zájmu ochrany jejich rodiny a tato problematika se pak přesouvá do jakési šedé zóny práva.

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »