Jaké jsou základní charakteristiky vyživovací povinnosti?

Rodina, Manželství, Výživné

Podle českého právního řádu vyživovací povinnost vzniká mezi předky a potomky, jak je zakotveno v § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Vzdálení příbuzní pak mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li ji plnit príbuzní bližší. Výživné lze přiznat, pokud není oprávněný schopen se sám živit, s tím, že nezletilé dítě, které není plně svéprávné, má právo na výživné, i když má vlastní majetek, ale zisk z jeho majetku spolu s příjmem z výdělečné činnosti nestačí k jeho výživě. Jak se ale určuje rozsah výživného? Pro určení výše výživného jsou rozhodné především odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnost a majetkové poměry povinného. V tomto případě se zkoumá i zda se povinný bezdůvodně nevzdal výhodnějšího zaměstnání (výdělečné činnost, majetkového prospěchu), aby snížil výši výživného, kterou má povinnost poskytovat oprávněnému. Pokud je povinných více osob, rozsah vyživovací povinnosti odpovídá poměru možností a schopností každé z nich. 

Podobné články

Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »
Adopce a náhradní péče

Adopce dětí homosexuálními páry a jejich právní ochrana

Adopce dětí u homosexuálních párů je možná, jejich právní ochrana však v komparaci s heterosexuálními páry není rovná. Homosexuálové jsou často nuceni český právní systém v tomto ohledu obcházet – v zájmu ochrany jejich rodiny a tato problematika se pak přesouvá do jakési šedé zóny práva.

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »