Kdo to je nepominutelný dědic a jaká je jeho úloha v dědickém řízení?

Rodina, Nezletilý, Dědické řízení, Manželství

Již nejstarší právní systémy znaly institut nepominutelného dědice, tedy dědice, který dědí po zesnulém za jakýchkoliv okolností. V našem právním řádu se můžeme o nepominutelném dědici dočíst v občanském zákoníku, konkrétně v § 1642 a dalších. V této části zákona č. 89/2012 Sb. je uvedeno, že nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Zákon dále stanoví minimální povinný díl, který musí nepominutelný dědic dostat. Pro výpočty povinných dílů jsou rozhodující dvě základní kritéria – jaký by byl zákonný podíl dědice podle první dědické třídy, a zdali je zletilý nebo ne. Uvažujme situaci, kdy zůstavitel (zesnulý, po kterém se dědí) za sebou zanechal svou manželku a dvě děti, jedno zletilé a nezletilé. Zákonný dědický podíl je podle první třídy dědiců pro všechny výše jmenované jedna třetina dědictví. V zákoně je stanoveno, že nezletilému nepominutelnému dědici náleží tři čtvrtiny z jeho zákonného dědického podílu, a zletilému náleží jedna čtvrtina ze zákonného dědického podílu. Pokud tedy je zákonný podíl pro oba syny jedna třetina, tak nezletilému náleží minimálně jedna čtvrtina z celého dědictví, a zletilému minimálně jedna dvanáctina z celého dědictví.

Podobné články

Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »
Adopce a náhradní péče

Adopce dětí homosexuálními páry a jejich právní ochrana

Adopce dětí u homosexuálních párů je možná, jejich právní ochrana však v komparaci s heterosexuálními páry není rovná. Homosexuálové jsou často nuceni český právní systém v tomto ohledu obcházet – v zájmu ochrany jejich rodiny a tato problematika se pak přesouvá do jakési šedé zóny práva.

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »