Co znamená povinnost lékaře postupovat "de lege artis"?

Právní odpovědnost, Ostatní

Vztah mezi lékařem a pacientem je smluvní povahy a řídí se zejména ustanoveními občanského zákoníku upravujících smlouvu o péči o zdraví. Konkrétní práva a povinnosti lékaře a pacienta pak stanoví zákon o poskytování zdravotních služeb.

Podle občanského zákoníku je základní povinností lékaře postupovat s péči řádného odborníka, a to i s pravidly oboru, v němž svou praxi vykonává. Znamená to tedy, že při výkonu péče o zdraví nestačí zachovávat takovou péči, kterou by zachovával každý běžný (rozumný) člověk, ale vyžaduje se zachovávání vyšší míry péče, tj. péče řádného odborníka. Náležitou odbornou úrovní, tedy postupem „de lege artis“, se přitom podle zákona o poskytování zdravotních služeb rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti.

Porušení této povinnosti se posoudí jako porušení smlouvy a při splnění dalších předpokladů véde ke vzniku odpovědnosti lékaře za vzniklou újmu. Lékař se však povinnosti k náhradě újmy může zprostit, prokáže-li, že mu ve splnění jeho povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Je přitom nutné zdůraznit, že povinnost lékaře se vztahuje pouze k odborné činnosti jako takové, nikoli k povinnosti dosáhnout určitého výsledku. Proto povinnost k náhradě újmy nevznikne v případě, kdy lékař postupoval s péčí řádného odborníka, ale sledovaný výsledek se přesto nedostavil. Pro příklad lze uvést provedení včasného a bezchybného zákroku s péčí řádného odborníka (lege artis), po kterém se však stav pacienta nezlepšil.

 

Lukáš Janečka 

Student PF UK 

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Trestní právo

Kdy může být pachatel vzat do vazby?

Jaké jsou podmínky vzetí pachatele do vazby? Jaké typy vazeb v českém právním řádu rozdělujeme?
Vše Vám podrobně popíšeme a přidáme i nedávný případ žháře z Prahy, který byl vzat do vazby.

Read More »
Rodina

Jak na asistovanou reprodukci z právního hlediska?

Úvodem se článek zabývá samotnou definicí pojmu asistované reprodukce, a to dle příslušného právního předpisu. Posléze se věnuje nutným podmínkám, které je třeba splnit, aby byl samotný proces dle zákona vůbec umožněn. Povrchově se zaměřuje i na další detailnější okolnosti asistované reprodukce vycházející ze zákona 373/2011 Sb.

Read More »