Základní sousedská práva a kde je nalézt

Sousedství, Sousedské spory, Vady sousedova pozemku, Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem, Stavební právo

Pro pohodové bydlení je obzvláště důležité udržovat dobré vztahy se sousedy. Lidé však mnohdykrát vůbec neví, jak jsou právem sousedské vztahy upraveny, co si navzájem sousedé mohou dovolit, a čeho se naopak musí vzdát. Jednu z příčin této nevědomosti může představovat fakt, že je pro laika poměrně obtížné patřičnou úpravu v českém právním řádu nalézt. Kde hledat právní normy upravující sousedská práva, když neexistuje žádný „sousedský zákoník“?

 

Soubor práv a povinností, které vznikají mezi vlastníky sousedících nemovitostí se označuje jako sousedská práva. Pokud někdo hledá informace ohledně tohoto právního odvětví, tak je vhodné začít na ústavní úrovni. Hovoříme nyní konkrétně o článcích s číslem jedenáct a dvanáct Listiny základních práv a svobod. První ze zmíněných obsahuje obecná ustanovení ohledně vlastnictví, a mimo jiné hovoří o tom, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých osob. Později zmíněný článek je pro naše účely o něco relevantnější, protože se zabývá výhradně obydlím a vyloučením nezákonných zásahů do něj. Obecně lze uvést, že obydlí je nedotknutelné, a nikdo na něj bezdůvodně nemůže vstupovat bez souhlasu toho, kdo jej obývá. 

 

Zajímavá je také novela Listiny základních práv a svobod, která je účinná čerstvě od prvního říjnového dne roku 2021. Ta pomocí dodatku ke článku 6 odstavci 4 Listiny stanovuje, že právo bránit svůj život, nebo život jiného člověka je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Touto změnou jsme se tak stali jednou ze zemí, které mají upravené právo na obranu pomocí zbraně na ústavní úrovni. V závislosti na výše uvedené, považuji za nutné připomenout, že účinnost této novely určitě neznamená, že ve všech případech ohrožení je možno se bránit za pomocí zbraně. Tato obrana je, jak zmíněno v Listině, možná pouze za podmínek, které stanoví zákon. 

 

Přesunem z ústavní roviny do roviny zákonné se dostaneme k občanskému zákoníku, který poskytuje poněkud rozsáhlejší úpravu sousedských práv, která je k nalezení od § 1013 a dále. Naším dalším úkolem pro tento článek nebude vysvětlování všech paragrafů a institutů upravujících základní vztahy mezi sousedy, ale jen pouhá specifikace těch základních.

 

Počáteční ustanovení zmíněné skupiny paragrafů popisuje tzv. imise. Jedná se o důležitý pojem v oblasti sousedských práv a představuje položky, jako jsou voda, kouř, pach, hluk, otřesy, ale i světlo nebo stín, které mohou vnikat na sousední pozemek. Pokud se imise na sousední pozemek dostávají v nepřiměřené míře a omezují užívaní tohoto pozemku, musí se osoba, která je za ně zodpovědná, zdržet takového jednání, které zmíněné pronikání imisí způsobuje. 

 

Z dalších důležitých pojmů můžeme specifikovat tzv. rozhrady, což je cokoliv, co odděluje dva pozemky od sebe. Zákon jmenuje jako takové rozdělovníky, mimo ploty, i meze nebo strouhy. Zřejmě největší pozornost je pak věnována speciálně zdem, které sdílí sousedé. Konkrétně nejzajímavějším ustanovením může být to, které říká, že v případě zdi do ní každý ze sousedů může dělat díry. Pouze však do poloviny zdi a na místě, kde taková díra není již existující ze sousedovy strany. Nejdůležitějším ustanovením pak mnozí shledají takové, které popisuje, že každý musí udržovat rozhradu v dobrém stavu.

 

Základní úpravu sousedských práv v občanském zákoníku uzavírají dvě skupiny paragrafů. Jsou jimi skupiny tvořeny § 1029 až § 1036 a pak § 1037 až § 1039. Dříve zmíněná se věnuje právu nezbytné cesty, což je institut, který každému přiznává právo žádat o poskytnutí přístupové cesty ke své nemovitosti, pokud tato cesta chybí, přičemž dochází k omezení hospodaření s nemovitostí. Zákon dále stanovuje, za jakých podmínek se této žádosti vyhoví. Později zmíněné seskupení paragrafů poskytuje nejzákladnější úpravu vyvlastnění, která je podrobněji rozebrána v zákonu číslo 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění.

 

Téma sousedských práv je poměrně rozsáhlé, a dalo by se rozebírat dlouhé hodiny. Jak již bylo výše zmíněno, účelem článku bylo přiblížit kde hledat základní úpravu sousedských práv, která budou detailněji rozebrána v pozdějších příspěvcích.

Podobné články

Nemovitosti

Předkupní právo k nemovitostem

Předkupní právo k nemovitostem​ Nemovitosti, Vlastnické právo k nemovitostem Úvod Předkupní právo je právo oprávněné osoby požadovat, aby při zcizení byla věc nejprve nabídnuta ke

Read More »