Jak získat státní občanství?

Ostatní

Nejběžnějším způsobem nabytí občanství je narozením. Dítě se stane občanem, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky. Dítě, jehož matka není státní občankou ČR získá občanství rozhodnutím soudu o určení otcovství státního občana ČR. Podobně také získá občanství dítě osvojené občanem České republiky či dítě, které bylo svěřeno do náhradní péče. Občanství získává také dítě mladší 3 let nalezené na území České republiky, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu. Cizinci, kteří se chtějí stát občanem mohou zažádat o udělení státního občanství. K udělení státního občanství musí být splněné podmínky stanovené v § 14 zákona o státním občanství České republiky. Osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství přede dnem nabytí účinnosti zákona o státním občanství České republiky může získat občanství prohlášením.

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »