Insolvenční řízení

Právní odpovědnost, ostatní

Insolvenční řízení je zvláštní občanské soudní řízení, kterým se v českém právním řádu rozumí řízení podle zákona č. 182/2006 sb., insolvenčního zákona. Tento zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů a oddlužení dlužníka.

 

Insolvenční řízení má tři fáze, a to zahájení, průběh a ukončení. V první fázi se zahajuje insolvenční řízení a podává se tzv. Insolvenční návrh. V druhé fázi se rozhoduje o úpadku dlužníka, a o jeho vhodném řešení. Následuje realizace zvoleného způsobu řešení úpadku a dovršení třetí fáze, tedy konec insolvenčního řízení.

 

Podmínky, které jsou nutné, aby toto řízení mohlo proběhnout, se zjišťují v jeho rámci a pokračuje se pak realizací potřebných opatření.

 

Mezi subjekty insolvenčního řízení patří dlužník a věřitelé, věřitelské orgány, insolvenční správce, státní zastupitelství či likvidátor dlužníka.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Nezletilý, opatrovnictví, poručnictví

Jak je to se zastoupením dítěte?

Jak je to se zastoupením dítěte? Rodina, Právní odpovědnost, Zastoupení nezletilého Dítě jako každá lidská bytost má právní osobnost již od svého narození. Schopnost dítěte

Read More »