Chcete plnit dluh, ale věřitel plnění nemůže přijmout?

Smlouvy, Ostatní

Soluční úschova je taková soudní úschova, která nastává, když dlužník nemůže splnit svůj dluh vůči věřiteli z důvodů, které vznikly na straně věřitele. Mezi takové důvody patří: když je věřitel nepřítomen nebo je v prodlení nebo když dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, či z jiných příčin na straně věřitele. Dlužník je tudíž oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Věřitel je v prodlení, pokud nepřijme řádně nabídnuté plnění či pro splnění potřebnou součinnost. Tento institut je upraven v § 1953 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. Uschovat takto lze peníze, cenné papíry nebo jiné movité věci. Soud po složení předmětu plnění do soudní úschovy, o tom následně vyrozumí toho, pro koho se složení stalo a případně zařídí jeho zastoupení podle potřeby. Pokud se o předmět úschovy nikdo po tři roky nepřihlásí, vydá soud usnesení, ve kterém rozhodne, že po uplynutí dalšího roku předmět úschovy připadne státu. Takové usnesení vyvěsí na svou úřední desku, která je veřejně přístupná.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »