Chcete plnit dluh, ale věřitel plnění nemůže přijmout?

Smlouvy, Ostatní

Soluční úschova je taková soudní úschova, která nastává, když dlužník nemůže splnit svůj dluh vůči věřiteli z důvodů, které vznikly na straně věřitele. Mezi takové důvody patří: když je věřitel nepřítomen nebo je v prodlení nebo když dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, či z jiných příčin na straně věřitele. Dlužník je tudíž oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Věřitel je v prodlení, pokud nepřijme řádně nabídnuté plnění či pro splnění potřebnou součinnost. Tento institut je upraven v § 1953 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku. Uschovat takto lze peníze, cenné papíry nebo jiné movité věci. Soud po složení předmětu plnění do soudní úschovy, o tom následně vyrozumí toho, pro koho se složení stalo a případně zařídí jeho zastoupení podle potřeby. Pokud se o předmět úschovy nikdo po tři roky nepřihlásí, vydá soud usnesení, ve kterém rozhodne, že po uplynutí dalšího roku předmět úschovy připadne státu. Takové usnesení vyvěsí na svou úřední desku, která je veřejně přístupná.

Podobné články

Ostatní

Podvod v internetovém prostředí – jaké jsou jeho nejčastější formy, na co si dát pozor a jak se mu vyhnout?

Trestný čin podvodu ve smyslu § 209 trestního zákoníku je tzv. obohacovacím trestným činem, to znamená, že vyžaduje, aby jeho pachatel sebe nebo jiného na úkor oběti obohatil, a to konkrétně tím, že oběť podvodu záměrně uvede v omyl, využije jejího omylu, o kterém ví, nebo před obětí zamlčí podstatné informace, tedy takové, které kdyby oběť znala, tak s podvodníkem nebude jednat či bude jednat za jiných podmínek.

Read More »
Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »