Kdy vám může zaměstnavatel dát výpověď?

Smlouvy, Pracovněprávní vztahy, Pracovní smlouvy, Výpověď

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v § 52 zákoníku práce. Dohromady je těchto důvodů osm a pro zjednodušení se dají rozdělit do čtyř skupin. První skupinu tvoří důvody, které jsou spojeny s organizačními změnami zamestnavatele. Zde patří podle zákona důvody uvedené v § 52 písmenech a) b) nebo c). Jednat se může například o přemístění zaměstnavatele, což rozebírá právě písmeno b) zmíněného paragrafu.

 

Druhá skupina pod sebe podřazuje důvody, které jsou spojeny se zdravotním stavem zaměstnance. Jedná se o případy, kdy zaměstnanec ze zdravotních důvodů nemůže nebo není schopen vykonávat svou dosavadní práci. Toto je rozebráno v § 52 písmenech d) a e).

 

Předposlední skupinu tvoří jen jeden důvod a je jím důvod týkající se ztráty způsobilosti zaměstnance k plnění povinností, které vyplývají z pracovního poměru. Obecně se jedná o případy, kdy zaměstnanec neplní své povinnosti tak, jak mu jsou zaměstnavatelem ukládány. Tento případ je však složitější.

 

Do finální skupiny patří ustanovení § 52 písmen g) a h), které se věnují nepatřičnému chování zaměstnance při plnění pracovních povinností nebo v souvislosti s nimi. Může se jednat například o porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.

Podobné články

Právní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »
Dědické řízení

Jak pořídit závěť?

Původ institutu je připisován německému právnímu prostředí, kde vznikl v 2. polovině 19. století. Současný institut předsmluvní odpovědnosti je projevem obecného principu poctivosti (§ 6 OZ). Samotná předsmluvní odpovědnost je zakotvena v ustanovení § 1728 až 1730 OZ, kde jsou vymezeny čtyři konkrétní skutkové podstaty tohoto institutu, a to:

Read More »